11 Fish Bawal Hitam (100-200Gm/Pcs) 10Kg/Box

11BH1/200-10-B

SIZE:100-200GM/PCS